941C6W1K-F/941C12P47K-F

时间:2019-9-23 分享到:

深圳市唯电电子现货库存供应941/SCT系列电容
CDE电容全新原装进口,一级代理,欢迎来电询价

CDE 突波吸收电容
SCT105K122D3B25-F
SCT105K162D3B37-F
SCT105K202D3S25-F
SCT105K601A3B25-F
SCT155K122D3S23-F
SCT155K122D3S37-1F
SCT155K162D3B28-F
SCT155K162D3B37-1F

600v
941C6P22K-F
941C6P15K-F
941C6P1K-F
941C6P47K-F
941C6P68K-F
941C6W1K-F
941C6W1P5K-F
1200v
941C12P15K-F(1200V,0.15UF)
941C12P22K-F(1200V,0.22UF)
941C12P33K-F(1200V,0.33UF)
941C12P47K-F(1200V,0.47UF)
941C12P68K-F(1200V,0.68UF)
941C12W1K-F (1200V,1UF)
941C12W1P5K-F (1200V,1.5UF)
941C12W2K-F (1200V 2UF)
1600V
941C16P47K-F(1600V 0.47UF)
941C16W1K-F (1600V 1UF)
930
930C12W3-3K-F 1200V 3UF
930C12W3K-F 1200V 3UF
930C12W2K-F 1200V 2UF

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处