Vishay / BC Components 薄膜电容器 .033uF 5% 2500volts

时间:2022-12-15 分享到:

Vishay / BC Components 薄膜电容器 .033uF 5% 2500volts
MKP383MMKP383VishayBC 组件 AC 和脉冲双金属化聚丙烯薄膜电容器
7.5毫米弯曲后仰距。15毫米至27.5毫米前导距。接触电阻低。低损耗介质。
高密度包装小尺寸。供应松散的盒子和磁带在卷轴上 h‘ HF‘ lt
环氧树脂密封,阻燃 UL-class 94 V-0F = 7.5 + 0.6/-0.1 mm 气候类别应用55/105/56。电子照明,
Vishay:
BFC238300105 BFC238300104 BFC238300114 BFC238300115 BFC238300124 BFC238300125 BFC238300134
BFC238300135 BFC238300154 BFC238300155 BFC238300164 BFC238300165 BFC238300184 BFC238300185
BFC238300204 BFC238300205 BFC238300224 BFC238300225 BFC238300244 BFC238300245 BFC238300274
BFC238300275 BFC238300304 BFC238300334 BFC238300364 BFC238300394 BFC238300434 BFC238300474
BFC238300514 BFC238300564 BFC238300624 BFC238300684 BFC238300754 BFC238300823 BFC238300824
BFC238300913 BFC238300914 BFC238301104 BFC238301105 BFC238301114 BFC238301115 BFC238301124
BFC238301125 BFC238301134 BFC238301135 BFC238301154 BFC238301155 BFC238301164 BFC238301165
BFC238301184 BFC238301185 BFC238301204 BFC238301205 BFC238301224 BFC238301225 BFC238301244
BFC238301245 BFC238301274 BFC238301275 BFC238301304 BFC238301334 BFC238301364 BFC238301394
BFC238301434 BFC238301474 BFC238301514 BFC238301564 BFC238301624 BFC238301684 BFC238301754
BFC238301823 BFC238301824 BFC238301913 BFC238301914 BFC238302104 BFC238302114 BFC238302124
BFC238302134 BFC238302154 BFC238302164 BFC238302184 BFC238302204 BFC238302224 BFC238302244
BFC238302274 BFC238302304 BFC238302334 BFC238302364 BFC238302394 BFC238302434 BFC238302474
BFC238302514 BFC238302564 BFC238302624 BFC238302684 BFC238302754 BFC238302823 BFC238302824
BFC238302913 BFC238303104

版权所有:https://www.dianrong1.com 转载请注明出处